2007 - wfm%a,a
   
 

ckdm;s uyskao rdcmlaI ue;s;=udf.a

fjila k mKsvh ^2007'04'30&

 
---------------------------------------------------------------

ckdm;s uyskao rdcmlaI ue;s;=udf.a

uehs k mKsvh ^2007'04'30&

 
---------------------------------------------------------------

fldkaf.a ;,a B<d rEmjdyskS fiajdj k;r lrhs

^2007'04'26&

 
---------------------------------------------------------------

ckm;s ngysr bkah m;a ys ixpdrhl

^2007'04'26&

 
---------------------------------------------------------------

fld kdhlfhl= weuldf w;awvx.=jg

^2007'04'26&

 
---------------------------------------------------------------

rch kEu fudfyd;l idu idlPdj,g iQodk

-wdrlaIl udOH m%ldYl ^2007'04'25&

 
---------------------------------------------------------------

ck;dj ;udg ,ndka ckjru l%shd;aul lsug lsisgl;a miqng jkafka kE - ckdm;s

^2007'04'25&

 
---------------------------------------------------------------
l,dmSh fmd uqo,a tall fhdackdjg ol=Kq wdishd;sl mokf m%idoh ^2007'04'24&
 
---------------------------------------------------------------
u.S nia r:hlg fndan m%ydrhla ^2007'04'24&
 
---------------------------------------------------------------

m,d,s w wdrlaIl l,dmhg t,aB ld,;=jlal=

m%ydrhla ^2007'04'24&

 
---------------------------------------------------------------
ckdm;s mdmajykafia neye olS ^2007'04'20&
 
---------------------------------------------------------------
;%ia; ls%hd uev,Sug .S%isfha iydh ^2007'04'20&
 
---------------------------------------------------------------

ckdm;s;=ud b;d,s ckm;s fhdafhda kefmd,sgdfkda uy;d yuqf ^2007'04'19&

 
---------------------------------------------------------------
y,dj;( fidaishl wdhqO Yd, f;d.hla fidhd .efka ^2007'04'19&
 
---------------------------------------------------------------

hdmkhg wdydr hef jevms<sfj< id:lhs

^2007'04'18&

 
---------------------------------------------------------------

udkj ysl( ckdm;s fldiu id:lj bhg

^2007'04'18&

 
---------------------------------------------------------------
is k ks, ixpdrhla i|yd ckdm;s;=ud b;d,sh n,d msg;a fjhs ^2007'04'18&
 
---------------------------------------------------------------

n,a, - fpkal, mdr imQKfhka yuqod md,khg

^2007'04'12&

 
---------------------------------------------------------------

wjqre od kdhlhka ck;dj iu. - ckm;s

^2007'04'12&

 
---------------------------------------------------------------
uq,a,sl=, b wdrlaIl j<,a,g ;%ia; m%ydrhla ^2007'04'11&
 
---------------------------------------------------------------
r, .=jkaf;dgqmf,a bls lghq;= lk flf ^2007'04'10& 
 
---------------------------------------------------------------
W;=re kef.kysr m%foaY ixjOk lghq;= lk lsug rch mshjr.kS ^2007'04'10& 
 
---------------------------------------------------------------

;%ia;jdkaf.ka  ukaf;a uqrfmd, fj; fudagd

m%ydrhla ^2007'04'10& 

 
---------------------------------------------------------------
by< fld;auf,a ,s n,d.drfha fojk whr we/f 2007'04'09& 
 
---------------------------------------------------------------
kj kS;sm;sjrhd f,i iS'wd'o is,ajd uy;d jqre fohs ^2007'04'08& 
 
---------------------------------------------------------------

wr,.x, t,aBh is,a jeishkag fj ;nhs

^2007'04'05&

 
---------------------------------------------------------------

wn,e;s laf,afuda fndanhla j;a;,ska yuqf

^2007'04'05&

 
---------------------------------------------------------------

rdcH fkdjk ixOdkhlg wh;a jdykhlska w;afndanhla yuqf ^2007'04'05&

 
---------------------------------------------------------------

l,dmSh iyfhda.S;dj jOkh lrka idla rdcHkdhl iuqj ksuf^2007'04'05&

 
---------------------------------------------------------------

;%ia;jdoh mrdch lsug .kakd l%shdud.j,g bkahdf mqK iydh'^2007'04'05&

 
---------------------------------------------------------------

;slal,a Odjkfha i;=kag ysxid ;yk

^2007'04'04&

 
---------------------------------------------------------------
iduh Wodlr.ekSu i|yd rch f.khk jevms<sfj,g ,ndh yels iEu iyhlau ,ndfokjd - weuldkq ksfhdacH rdcH f,al  ^2007'04'04& 
 
---------------------------------------------------------------
idla l,dmfhka ;%ia;jdoh uq,skqmqgd fuka wfmalaIs; ixjOkh ,dlr .; yels nj ckdm;s;=ud wjOdrKh lrhs ^2007'04'04& 
 
---------------------------------------------------------------
ckdm;s;=ud iy N+;dk w.%dud;Hjrhd w;r idlPd ^2007'04'04& 
 
---------------------------------------------------------------
ckdm;s;=ud yd mdlsia;dk w.%dud;Hjrhd w;r iqyo yuqjla ^2007'04'04& 
 
---------------------------------------------------------------

l,dmSh ;%iajdoh uev,Sug tldnoaO jevms<sfj<l wjYH;dj ckm;s idla iuqf wjOdrKh lrhs

^2007'04'03&

 
---------------------------------------------------------------

nia r: fndanfhka h .sh .Kk 16 olajd by, hhs

^2007'04'03&

 
---------------------------------------------------------------

wud;H uksYxl whsh ckdm;s;=ud yuqf

^2007'04'03&

 
---------------------------------------------------------------
 
 
 
   

 

 

  uiS ( fuu fj wvh ms<sn| Tf woyia iy .eg priu@presidentsoffice.lk fj; fhduq lrkak'