mqj;a fm<

    Go to Home  Back
Email this to a friend
Printable version
2015 uehs 15 me'12'50

19 jk wdKavql%u jHjia:d ixfYdaOkhg l:dkdhl w;aika ;nhs

 

19 jk jHjia:d ixfYdaOkhg l:dkdhl pu,a rdcmlaI uy;d wo ^15& fmrjre 9'10 g ks, jYfhka w;aika ;nd ;sf'

miq.sh 28 jkod md,sfka;=jg bm;a flreKq 19 jk wdKavql%u jHjia:d ixfYdaOkh Pkao 212 lska iu; h' thg mlaIj Pkao ,enqfKa tla Pkaohla muKs' Pkaoh fuka je<lS is uka;S%jre .Kk tlla jk w;r fkdmeKs uka;S%jre 10 fofkls'

fojrlg jvd ckm;su j<lajka ue;sjrK" rdcH fiajd"fmd,sia" .Kk" udkj ysl" w,a,ia fyda IK uYk" uqo,a" iSud ksKh" cd;sl m%imdok" YajoHd, m%;smdok hk fldIka iNd h<s msysgqu fuu ixfYdaOkh u.ska is lrkq ,ef'
 


 


 
   
     
   
   

Top

   

Contact Information: Send mail to priu@presidentsoffice.lk with questions or comments about this web site.
Last modified: May 15, 2015.

 

Copyright 2008 Policy Research & Information Unit of the Presidential Secretariat of Sri Lanka. All Rights Reserved.