nra;jpr; Rlu;

 

 

 

 

 

 

K.g. 10.00 tpahod; 16 Vg;gpuy; 2009
 
  Go to Home Back
Gypfs; Nghu; ,ilepWj;j fhyg;gFjpapy; nghJkf;fs; kPjhd gpbia NkYk; ,Uf;fkhf;fpAs;sdH - N[hd; N`hk;];

nghJkf;fs; kw;Wk; rpWtu;fs; gyte;jkhf gilapy; Nru;f;fg;gLtJk; njhlu;fpd;wJ.

GJtUlj;ij Kd;dpl;L murhq;fj;jpdhy; mwptpf;fg;gl;l NghH ,ilepWj;j fhyg;gFjpapy; nghJkf;fs; ntspNaWtJ Kd;diu tpl kpfTk; Fiwtile;Js;sJ. Gypfs; nghJkf;fs; kPjhd jilia NkYk; ,Uf;fkhf;fpAs;sijNa ,J fhl;Lfpd;wJ. ,J kpfTk; ftiyf;FupajhFk; vd kdpjhgpkhd tptfhuq;fSf;fhd I.eh. nrayhsu; ehafk; N[hd; N`hk;]; mtu;fs; ,yq;if epytuq;fs; Fwpj;J I.eh rigapy; tpsf;fpf;$wpAs;shu;.

nghJkf;fs; ,e;jtpjj;jpy; gpizitf;fg;glNth my;yJ kdpjf;Nflaq;fshfg; gad;gLj;jg;glNth $lhJ. vdNt Gypfs; jkJ ,e;j kdg;ghq;if khw;wp nghJkf;fs; ghJfhg;ghf ntspNaw mDkjpf;f Ntz;Lk; vd kpfTk; td;ikahff; Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwhk; vdTk; mtu; njuptpj;jhu;.

nghJkf;fs; ntspNaw tpUg;gkhfTs;sdu; vd;gJ ve;jmbg;gilapy; $wg;gLfpd;wJ? vd Clfq;fs; Nfl;l Nfs;tpnahd;Wf;F gjpy; mspj;j jpU N`hk;];: I eh Kftu; epWtdq;fs;> ru;tNjr nrQ;rpYitr; rq;fk;> vkJ gzpahsu;fs; kw;Wk; nghJkf;fs; MfpNahu; GypfsJ gpbapypUe;J jg;gptUfpd;wNghJ mtu;fs; jq;fsJ tpUg;gj;jp;w;F khwhfj; jLj;Jitf;fg;gLtjhfj; njuptpf;fpd;wdu;. mt;thW jg;gpj;Jtu Kaw;rpg;Nghu;kPJ Jg;ghf;fpg; gpuNahfk; Nkw;nfhs;sg;gLtjhfTk; kpf fLikahd mOj;jq;fSf;F cl;gLj;jg;gLtjhfTk; njuptpf;fpd;wdH. NkYk; mtu;fs; gyte;jkhf gilapy; Nru;f;fg;gl;L NghupLkhW fl;lhag;gLj;jg;gLfpd;wdu;. my;yJ fLikahd Ntiyfspy; <LgLj;jg;gLfpd;wdu;. murpay; fhuzq;fSf;nfy;yhkk; mg;ghy; kpfg; ngUk;ghydtu;fs; jkJ ghJfhg;Gf;fUjp ntspNawp tuNt tpUk;Gfpd;wdu; vdTk; njuptpj;jhu;.

I. eh   Aj;jepWj;jnkhd;iw NfhUfpd;wjh? vd Nfl;fg;gl;l Nfs;tpnahd;Wf;F gjpy; mspj;j mtu; Aj;jepWj;jj;ijg; nghWj;jtiu gizakhf itf;fg;gl;Ls;s mg;ghtpg; nghJkf;fspd; epiyikfSf;F KiwahdJk; mikjpahdJkhd xU Kbitf; fz;ljd;gpd;du; xU kdpjhgpkhd Aj;jepWj;jj;ijf;Nfhup mjidNa xU epue;ju eilKiwahf khw;w KbAk; vd;gNj vkJ vjpu;ghu;g;G mj;jifanjhU Nghu;epWj;jk; jw;Nghija #o;epiyapy; ,y;iy. jw;Nghija #o;epiyapy; ehk; ajhu;j;jkhdnjhd;iwNa nra;a Kaw;


 

 
   
   

   

 

Copyright 2008 Policy Research & Information Unit of the Presidential Secretariat of Sri Lanka. All Rights Reserved.