nra;jpr; Rlu;

 

 

 

 

 

 

gp.g 01.30 jpq;fs; 29 A+d; 2009
 
  Go to Home Back
Gifapuj ghij Gduikg;Gf;F ghfp];jhd; cjtp

Aj;jj;jpd; fhuzkhf ,yq;ifapy; Nrjkile;jpUf;Fk; Gifapuj ghijfis Gduikg;gjw;Fk; Gifapuj CopaHfisg; gapw;Wtpg;gjw;Fk; cjTk; tifapy; ghfp];jhd; Gifapuj MNyhriz Nritfs; rig (PRACS) ,yq;ifAld; 2 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyHfs; ngUkjpahd cld;gbf;ifnahd;wpy; ifr;rhj;jpl;;Ls;sJ.

,t;Tld;gbf;ifapd; fPo;> Aj;jj;jpdhy; Nrjkile;jpUf;Fk; 250 fp.kP ePskhd Gifapuj ghijfis Gduikg;gjw;Fk; 600 ,uapy; ngl;bfis jpUj;jpaikg;gjw;Fk; etPdkag;gLj;Jtjw;Fk; cjtpfs; toq;fg;glTs;sJ.


 

 

 

 
   
   

   

 

Copyright 2008 Policy Research & Information Unit of the Presidential Secretariat of Sri Lanka. All Rights Reserved.