Nk  2011

nra;jpf; fhg;gfk;        Mtzf;fsup    

    Mtzf;fsup gpd;Nehf;fp
 
31 Nk

ghjpf;fg;gl;NlhUf;F ey;ypzf;f Mizf;FO %yk; epahakhd jPu;T fpilf;Fk; mikr;ru; k`pe;j rkurpq;f

cj;Njr Xa;T+jpaj; jpl;lj;ij jw;fhypfkhf ,ilepWj;j murhq;fk; KbT

 
30 Nk

I eh kdpj cupik Nguitapd; 17 MtJ mku;T ,d;W Muk;gk;

 
26 Nk

Kd;dhy; Gyp cWg;gpdHfsplk; tprhuiz elj;j ,yq;ifaplk; mDkjp NfhUk; nejHyhe;J

 
24 Nk

gy;fiyf;fof khztu; kj;jpapy; gPjpia fistJ murpd; nghWg;G rdhjpgjp

 
20 Nk

ehd;F Gjpa Mizf;FOf;fs; epakdk;

 
19 Nk

neju;yhe;jpy; epjp jpul;ba vy; uP uP < cWg;gpdu;fs; ifJ

,yQ;r Mizf;FOtpd; nraw;ghLfs; kPz;Lk; Muk;gk;

 
 
13 Nk

murJiwapy; 30000 NgUf;F njhopy; tha;g;G

epuhfupf;fg;gl;l 47 Ntl;GkDf;fis Vw;FkhW Nkd;KiwaPl;L kd;W jPu;g;G

gpujk ePjpaurupd; epakdj;jpw;F mq;fPfhuk

 
12 Nk

uh[; uh[ul;dk; Fw;wthspahf ,dq;fhzg;gl;lhu

2018 nghJeytha Nghl;bia ,yq;iff;F ngWtjw;fhd Mtzk; ifaspg;G

 
10 Nk

,yQ;r kw;Wk; nghJr; Nrit Mizf;FO cWg;gpdu;fs; epakdk

aho;; mjpcau; ghJfhg;G tyaj;jp;ypUe;J NkYk; rpy gFjpfs; ePf;fk;

 
06 Nk

jh`_Uf;F ,yq;ifapy; Kj;jpiu ntspaPL

,e;jpa epjp cjtpapy; fhq;Nfre;Jiw JiwKfk; mgptpUj;jp

 
05 Nk

tlf;fpy; Nkw;nfhs;sg;gl;LtUk; mgptpUj;jpg; gzpfs; jpUg;jpaspf;fpd;wJ - nuhgl; X gpNsf

 
04 Nk

I.eh. nrayhsUf;F mwpf;if rku;g;gpf;f murhq;fk; jPu;khdk

 
03 Nk

tPjpg;Gduikg;Gf;F cyf tq;fp 100 kpy;ypad; nlhyu; cjtp

 
02 Nk

fbd ciog;gpy; ntd;nwLj;j Rje;jpuj;ijAk; rkhjhdj;ijAk; gupg;gjw;F ve;j rf;jpf;Fk; ,lkspf;fg;gl khl;lhJ rdhjpgjp

mnkupf;fg; gilapdupd; jhf;Fjypy; xrhkh gpd; yhld; gyp

 
 
   
   

^

   
   

Nky;

 

Copyright 2008 Policy Research & Information Unit of the Presidential Secretariat of Sri Lanka. All Rights Reserved.