nra;jpr; Rlu;

 

 

 

 

 

 

K g 09.00 tpahod; 05 A+d; 2014
 
  Go to Home Back
,e;jpa mikr;rupd; kiwTf;F [dhjpgjp mDjhgk;
 

,e;jpa A+dpad; mikr;ru; Nfhgpehj; Kz;Nlapd; kiwTf;F [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\ mDjhgk; njuptpj;Js;shu;. jkJ cj;jpNahfG+u;t Ltpl;lu; %yk; [dhjpgjp ,e;j mDjhgj;ij njuptpj;Js;shu;.

gjtpNaw;W vl;L ehl;fSf;Fg; gpd; ,tu; thfd tpgj;jpy; kuzpj;jhu;. ,tUf;F taJ 64 M];gj;jpupapy; mDkjpf;fg;gl;l ,tu; khuilg;ghy; kuzpj;jhu;.
 

 
   
   

   

 

Copyright 2008 Policy Research & Information Unit of the Presidential Secretariat of Sri Lanka. All Rights Reserved.