nra;jpr; Rlu;

 

 

 

 

 

 

K g 11.00 Gjd; xf;Njhgu; 15 2014   Go to Home Back

aho;. uapy; epiyaj;jpy; Nritfs; Muk;gk;

 
aho;g;ghzj;jpy; ,Ue;J fy;fpir tiuahd efu;Nru; fLfjp Gifapujk; New;Wg; gpw;gfy; 1.45 kzpf;F jdJ Kjy; gazj;ijj; njhlq;fpaJ. Fsp&l;lg;gl;l me;j uapypy; aho;g;ghzk; Gifapuj epiyaj;jpy; ,Ue;J 78 gazpfs; New;W Gwg;gl;Lr; nrd;wjhf uapy; epiya mjpfhupfs; njuptpj;jdu;.

aho; efu; - fy;fpir efu;Nru; fLfjp uapy; ,iltopapy; xUrpy ,lq;fspy; kl;LNk jupj;Jr; nry;Yk;. ,NjNtis fy;fpirapy; ,Ue;J New;W mjpfhiy 5.10 kzpf;F Fsp&l;lg;gl;l efu;Nru; fLfjp Gifapujk; Kjy; jlitahf jdJ gazj;ij Muk;gpj;J gpw;gfy; 12.30 kzpf;F aho;g;ghzj;ij te;jile;jJ. ,e;j uapy; tz;bNa New;W gpw;gfy; 1.45 kzpf;F 78 gazpfSld; kPz;Lk; fy;fpiria Nehf;fpg; gakhdJ.
fy;fpirapypUe;J aho;g;ghzk; tiuahd fLfjp uapy; gazk; kpfTk; nrsfupakhfTk;> FJ}fykhfTk;> gazf; fisg;gpd;wpAk; cs;sjhf New;W aho;g;ghzk; te;J Nru;e;j gazpfs; njuptpj;jdu;.

aho;g;ghzj;Jf;F mbf;fb uapy;fs; te;J nry;tjhy; aho;. uapy; epiyak; gugug;G kpFe;j ,lkhff; fhzg;gLfpwJ.
gazpfs; khj;jpukpd;wp> uapiyg; ghu;itapLNthUk; mq;F fhzg; gLfpd;wdu;.

 

 
   
   

   

 

Copyright 2008 Policy Research & Information Unit of the Presidential Secretariat of Sri Lanka. All Rights Reserved.