nra;jpr; Rlu;

 

 

 

 

 

 

K g 10.45 jpq;fs; xf;Njhgu; 20 2014   Go to Home Back

,yq;ifapd; nghUshjhu tsu;r;rpia Vw;W cyf tq;fp 700 kpy;. nlhyu; ,yF fld;

 

G+Nfhs uPjpahd nghUshjhuj;Jld; xg;gpLifapy; ,yq;ifapd; nghUshjhu tsu;r;rp ru;tNjr epjp epWtdq;fspilNa ghupa jpUg;jpapid Vw;gLj;jpapUg;gjhf ru;tNjr ehza epjpaj;jpd; rpNu\;l mikr;rUk; epjp kw;Wk; jpl;lkply; gpujp mikr;rUkhd fyhepjp ruj; mKDfk njuptpj;jhu;.

nth\pq;ldpy; fle;j thuk; eilngw;w cyf tq;fp kw;Wk; ru;tNjr ehza epjpaj;jpd; $l;lq;fspy; fye;Jnfhz;l gpd;du; ehL jpUk;gpapUf;Fk; rpNu\;l mikr;ru; ruj; mKDfk> ,yq;if nghUshjhu uPjpahf kpf FWfpa fhyj;jpy; fz;bUf;Fk; Jupj tsu;r;rp Fwpj;J ,f;$l;lq;fspd; NghJ $Ljy; ftdk; nrYj;jg;gl;l jhfTk; Rl;bf; fhl;bdhu;.

“fle;j tUlk; Kjy; fhyhz;by; fhzg;gl;l 6.4 rjtPj nghUshjhu tsu;r;rp ,t;tUl Kjy; fhyhz;by; 7.7 rjtPjkhf tsu;r;rpaile;Js;sikahy; FWfpa fhyj;jpw;Fs; ,yq;if> ruhrup nghUshjhu tsu;r;rpahf 08 rjtPj;ij mz;kpj;JtpLnkdTk; mikr;ru; Nkw;gb $l;lq;fspy; ek;gpf;if njuptpj;Js;shu;.

,yq;ifapd; nghUshjhu tsu;r;rpia Vw;Wf;nfhz;Ls;s cyf tq;fp> murhq;fj;jpd; nraw;ghLfSf;fhf 700 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;fis ,yF fld; mbg;gilapy; toq;fpAs;sJ.

,f;$l;lj; njhlu;fspy; murhq;fj;jpd; gpujpepjpnad;w tifapy; fye;Jnfhz;l mikr;ru; ruj; mKDfk> ,yq;iff;fhd fld; nfhLg;gdTfs; ntw;wpfukhf Kd;ndLf;fg;gl;ljhfTk; ,e;epjpahdJ fy;tp> Rfhjhuk;> efu mgptpUj;jp> Nghf;Ftuj;J kw;Wk; tPjp mgptpUj;jp Mfpa nraw;ghLfSf;fhf toq;fg;gl;Ls;sJ vdTk; $wpdhu;.

cyf tq;fpaplkpUe;J mgptpUj;jpr; nraw;ghLfSf;fhf vkf;F fpilj;Js;s fldhdJ gpwehLfspypUe;J fpilf;Fk; fldpYk; ghu;f;f kpff; Fiwe;j tl;b tPjj;ijf; nfhz;bUg;gjhfTk; mikr;ru; mKDfk njuptpj;jhu;.

,NjNtis> ,yq;ifapd; Jupj tsu;r;rpahdJ> ru;tNjr nghUshjhuj;ij tplTk; cs;ehl;L nghUshjhur; nraw;ghLfs; %yNk mjpfk; tYtile;jpUg;gjhfTk; mikr;ru; Nkw;gb $l;lj; njhlu;fspy; tpsf;fpapUe;jhu;.

ru;tNjr ehza epjpak; kw;Wk; cyf tq;fp $l;lj; njhlu;fspy;> G+Nfhs uPjpahd nghUshjhuj;jpd; jw;Nghija epiy kw;Wk; Gjpa Nghf;Ffs; Fwpj;J kjpg;gPL nra;ag;gl;ljhfTk; mikr;ru; $wpdhu;.

,yq;ifapd; nghUshjhu tsu;r;rpia ru;tNjr ek;gpf;if epjpak; kw;Wk; cyf tq;fpapd; cWg;gpdu;fs; jpUg;jpfukhd Kiwapy; Vw;Wf; nfhz;ldu; vd;Wk; mikr;ru; Fwpg;gpl;lhu;.

 

 
   
   

   

 

Copyright © 2008 Policy Research & Information Unit of the Presidential Secretariat of Sri Lanka. All Rights Reserved.