nra;jpr; Rlu;

 

 

 

 

 

 

K.g 10.00 jpq;fs; ngg;Gutup 23 2015
 
  Go to Home Back
100 ehl;fs; epfo;r;rpj;jpl;lk; > tsq;fs; xJf;fPL njhlu;ghd tpNrl kPsha;T $l;lk;
 
murpd; 100 ehl;fs; Ntiy jpl;lk; nray;gLj;JtJ> ts xJf;fPL kw;Wk; fUj;Jf;fis gupkhWk; rpwg;G kPsha;Tf; $l;lnkhd;W [dhjpgjp nrayfj;jpy; fle;j 20 Mk; jpfjp gpw;gfy; [dhjpgjp ikj;jpupghy rpwpNrd jiyikapy; eilngw;wJ.

,e;j epfo;tpy; gpujk ke;jpup uzpy; tpf;ukrpq;f> kw;Wk; mikr;ruitapd; nrayhsu;fs;> jpiwNrupapd; nrayhsu; cs;spl;l murhq;f cj;jpNahfj;ju;fs; fye;Jnfhz;ldu;.
 

.
 
;
 

 
   
   

   

 

Copyright 2008 Policy Research & Information Unit of the Presidential Secretariat of Sri Lanka. All Rights Reserved.