nra;jpr; Rlu;

 

 

 

 

 

 

K.g 10.00 nrt;tha; Vg;gpuy; 21 2015   Go to Home Back

Vg;uy; 30 Kjy; Nk 6 tiu ntrhf; thuk; gpufldk;

 

vjpHtUk; Nk 03> 04 Mk; jpfjpfis ntrhf; jpdq;fshfTk; Vg;uy; 30 Kjy; Nk 06 tiu ntrhf; thukhfTk; murhq;fk; gpufldg;gLj;jpAs;sJ.

,t;tUl mur ntrhf; gz;bif gJis khtl;lj;jpy; cs;s k`paq;fd u[ kfh tpfhiuapy; Nk khjk; 03Mk; jpfjp eilngWk;.

Njrpa ntrhf; thuj;jpid Kd;dpl;L %d;W Gjpa Kj;jpiufs; ntspaplg;gl;Ls;sd. ,k; %d;W Kj;jpiufSk; ngsj;j rka fyhrhuj;jpid gpujpgypf;Fk; tifapy; ntspaplg;gl;Ls;sJ.

8 &gh> 10 &gh kw;Wk; 50 &gh ngWkjpahd %d;W Gjpa Kj;jpiufs; ntspaPl;L epfo;T ngsj;j rhrd kw;Wk; nghJ epu;thf mikr;ru; fU [aR+upatpd; jiyikapy; ngsj;j rka fyhrhu kz;lgj;jpy; New;W (20) ,lk;ngw;wJ.


 


 

 
   
   

   

 

Copyright 2008 Policy Research & Information Unit of the Presidential Secretariat of Sri Lanka. All Rights Reserved.