nra;jpr; Rlu;

 

 

 

 

 

 

gp.g 02.00 tpahod; Nk 14 2015   Go to Home Back

Nju;jy; Kiw khw;wk; njhlu;gpy; Muha mikr;ruit cg FO

 

Nju;jy; Kiw khw;wk; njhlu;gpy; Muha;tjw;F mikr;ruit cg FOnthd;iw epakpf;f mikr;ruit jPu;khdpj;Js;sJ vd mikr;ruit Ngr;rhsUk; Rfhjhu mikr;rUkhd uh[pj;j Nrdhuj;d ,d;W (14) njuptpj;jhu;.

murhq;f jfty; jpizf;fsj;jpy; eilngw;w mikr;ruit jPu;khdq;fis njuptpf;Fk; Clftpayhsu; re;jpg;gpNyNa mtu; ,jid njuptpj;jhu;
,f;FOtpy; mikr;ru;fshd ruj; mKDfk- yf;\;kd; fpupnay;y> ghl;lyp rk;gpf;f uztf;f> uT+g; `f;fPk;> gp.jpfhk;guk; - fgPu; `rPk; MfpNahu; mq;fk; tfpf;fpd;wdu;. 

 
   
   

   

 

Copyright 2008 Policy Research & Information Unit of the Presidential Secretariat of Sri Lanka. All Rights Reserved.