nra;jpr; Rlu;

 

 

 

 

 

 

K.g 09.00 Gjd; Nk 27 2015    Go to Home Back

aho; ehf tp`hiuf;F [dhjpgjp tp[ak;

 
New;W aho;g;ghzk; nrd;w [dhjpgjp ikj;upghy rpwpNrd aho; ehftp`hiuf;F tp[ankhd;wpid Nkw;nfhz;lhu;.

aho; ehftp`hiuf;F nrd;w [dhjpgjp mq;F rka topghLfspy; <Lgl;L Mrpu;thjk; ngw;Wf;nfhz;lhu;. tp`huhjpgjpia re;jpj;j [dhjpgjp mtUld; ciuahbaJld; tp`hiuapd; FiwghLfs; njhlu;gpy; tp`huhjpgjp tpsf;f%l;bdhu;.

tl khfhz Kjyikr;ru; rp.tp.tpf;fpNd];tud;> gpujp mikr;ru; tp[afyh kNf];tud;> cs;spl;Nlhu; [dhjpgjpapd; ,t; tp[aj;jpy; ,ize;jpUe;jdu;.
 

 

 

 

 

 
   
   

   

 

Copyright 2008 Policy Research & Information Unit of the Presidential Secretariat of Sri Lanka. All Rights Reserved.