nra;jpr; Rlu;

 

 

 

 

 

 

K.g 11.00 nrt;tha; A+d; 23 2015   Go to Home Back

20 MtJ jpUj;jk; njhlHghd tu;j;jkhdp mwptpg;G Gjpa Nju;jy; Kiwikf;fhd topfhl;ly; kl;LNk [dhjpgjp

 

murpay;ahg;gpd; 20MtJ jpUj;jj;Jld; njhlu;Gila tu;j;jkhdp mwptpj;jy; xU Gjpa Nju;jy; Kiwikf;fhd topfhl;ly; kl;LNk vd [dhjpgjp ikj;upghy rpwpNrd njuptpj;Js;shu;.

xU Kiwahd rpwe;j Nju;jy; Kiwikia mikg;gJ fbdkhd gzp vd;gNjhL> mJ xU Gjpa murpay;ahg;ig tbtikg;gjid tplTk; rthy; kpf;fJ vd;Wk; [dhjpgjp njuptpj;jhu;.

nfhl;bfhtj;ij gpuNjr rigapy; Gjpjhf epu;khzpf;fg;gl;l epUthff; fl;blj; njhFjpiaj; jpwe;Jitj;J ciuahw;Wk;NghNj [dhjpgjp ,jidj; njuptpj;jhu;.

murpy;ahg;gpd; 20Mk; jpUj;jk; njhlu;ghd tu;j;jkhdp mwptpj;jy; ntspaplg;gl;bUg;gjD}lhf ,e;j ,yf;if mile;Jnfhs;tjw;fhd fUj;Jf;fs; Kd;nkhopTfis Kd;itg;gjw;fhd xU jsk; jpwf;fg;gl;bUg;gjhf [dhjpgjp NkYk; Fwpg;gpl;lhu;.

murhq;f tu;j;jkhdp mwptpj;jy; cWg;Giufs; ,Wjpahd fUj;Jf;fs; my;y. mit ghuhSkd;wk;> ePjpkd;wk;> my;yJ r%fj;jpy; tpthjpf;fg;gl KbAkhdit vd;Wk; [dhjpgjp njuptpj;jhu;.

vy;yh r%fq;fisAk; Nru;e;j kf;fspd; mgpyhi\fis epiwNtw;Wtjw;Fj; Njitahd tifapy; Kd;nkhopag;gl;Ls;s murpay; rPu;jpUj;jj;jpw;F mbg;gilahd cWg;Giufis vtUk; Kd;nkhopa KbAk; vd;Wk; [dhjpgjp NkYk; njuptpj;jhu;.

,e;j Nju;jy; rPu;jpUj;jk; ghuhSkd;wj;jpy; mq;fj;Jtk; tfpf;Fk; rpwpa murpay; fl;rpfSf;Fk; ehl;bYs;s gpujhd murpay; fl;rpfSf;Fk; ePjpia cWjpg;gLj;JfpwJ vd;Wk; [dhjpgjp njuptpj;jhu;.

jw;NghJ eilKiwapypUf;Fk; murpay;ahg;gpd; %yk; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;s tpUg;Gthf;F KiwikahdJ mehfuPfkhd murpay; fyhrhuj;jpw;F toptFj;Js;sjhfj; njuptpj;j [dhjpgjp> gz;ghLk; kjpg;Gk;tha;e;j murpay; fyhrhuj;ijj; Njhw;Wtpg;gjw;F eilKiwapypUf;fpd;w Nju;;jy; KiwikiaAk; tpUg;Gthf;F KiwikiaAk; ehk; khw;wpahf Ntz;Lk; vd;Wk; njuptpj;jhu;.

mikr;ru; fU [a#upa> nfhl;bfhtj;ij Ky;Nyupah gpuNjr rigj; jiytu; gpurd;d Nrhyq;fhur;rp kw;Wk; gpujpepjpfSk; ,e;epfo;tpy; gq;Fgw;wpdu;.
 

 

 
 

 
   
   

   

 

Copyright 2008 Policy Research & Information Unit of the Presidential Secretariat of Sri Lanka. All Rights Reserved.